No mostrar més aquest missatge

Informació legal

Caixabank Equipment Finance, S.A., Societat Unipersonal (d'ara endavant, “CaixaBank Equipment Finance”), domiciliada en Avenida de Manoteras nº 20. Edificio París. 28050 Madrid amb NIF nº A58662081 inscrita en el Registre Mercantil de la província de Madrid, tom 36579, foli 26, full M-6566637.

Avís legal portal de CaixaBank Equipment Finance

L’accés al portal de CaixaBank Equipment Finance i a la informació relativa a qualsevol dels productes i els serveis que conté comporta l’acceptació de les condicions previstes en aquest avís legal. Per això li recomanem que en llegeixi atentament el contingut si vol accedir i fer ús de la informació i dels serveis que s’ofereixen des del portal de CaixaBank Equipment Finance.

Validesa de la informació

La informació que contenen aquestes pàgines, com també aquestes condicions, són les vigents des de la data de l’última actualització. CaixaBank Equipment Finance es reserva el dret de modificar-les en qualsevol moment, cas en què entraran en vigor des que es publiquin i seran aplicables a tots els usuaris del portal des d’aleshores.

Els continguts del portal, especialment les referències informatives i publicitàries, tret que s’indiqui el contrari expressament, no constitueixen cap oferta vinculant. CaixaBank Equipment Finance, es reserva el dret d’introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els continguts actuals del portal de CaixaBank Equipment Finance, quan ho consideri oportú, com també impedir-hi o restringir-hi l’accés de manera temporal o permanent.

Tot i que mirem de mantenir actualitzats els productes i les seves especificacions, aquest portal no s’ha de considerar una guia exacta de les especificacions actuals d’aquests productes, per la qual cosa recomanem que confirmi aquestes especificacions, com també l’equipament estàndard, l’equipament opcional i els preus consultant el web oficial del fabricant o directament el distribuïdor oficial del producte.

Política de privacitat i protecció de dades

En relació als productes de Tecnologies i Béns d’Equipament: En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecti al tractament de dades personals y a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) l’informem que les dades personals que ens proporcioni en emplenar el formulari que hi ha en aquesta pàgina s’incorporaran en el fitxer de clients el responsable i titular del qual és CaixaBank Equipment Finance, societat espanyola amb domicili en Avenida de Manoteras nº 20. Edificio París. 28050 Madrid. Aquestes dades es recullen de manera única i exclusiva amb la finalitat que CaixaBank Equipment Finance es pugui posar en contacte amb vostè o amb la persona de contacte que vostè ens indiqui, a l’efecte de continuar amb el procés de contractació del rènting que ha demanat.

En relació al producte d’Auto - Vehicles: En compliment del que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecti al tractament de dades personals y a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) l’informem que les dades personals que ens proporcioni en emplenar el formulari que hi ha en aquesta pàgina s’incorporaran en el fitxer de clients el responsable i titular del qual és Arval Service Lease, S.A., societat espanyola amb domicili a Avinguda del Juncal, 22-24, 28703 San Sebastián de los Reyes (Madrid). Aquestes dades es recullen de manera única i exclusiva amb la finalitat que Arval o el seu agent, Caixabank. S.A., directament o a través del seu proveïdor de serveis, Caixabank Equipment Finance, S.A.U., es pugui posar en contacte amb vostè o amb la persona de contacte que vostè ens indiqui, a l’efecte de continuar amb el procés de contractació del rènting que ha demanat.

CaixaBank Equipment Finance i Arval Service Lease, S.A., en relació amb el producte "Auto-Rènting de vehicles", comercialitzat pel seu agent CaixaBank, S.A., compleixen amb la legislació vigent sobre protecció de dades personals i els requisits de confidencialitat de la seva activitat.

CaixaBank Equipment Finance, ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, amb l’objectiu d’evitar-ne, en la mesura en què sigui possible i sempre segons l’estat de la tècnica, l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Quan es demani la complimentació d’un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s’informarà el client o usuari de qui és el destinatari de la informació, de la finalitat per a la qual es recullen les dades, de la identitat i l’adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l’usuari d’exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades. Les dades personals recollides només es tractaran i/o se cediran amb la finalitat expressada i sempre amb el consentiment de l’usuari o client.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers sempre estigui actualitzada i no contingui errors demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, tan aviat com els sigui possible, les modificacions i les rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Algunes de les pàgines del portal de CaixaBank Equipment Finance, disposen de cookies, que són petits fitxers de dades que es generen a l’ordinador de l’usuari o client i que permeten als nostres sistemes recordar l’idioma i el portal triats, com també altres característiques o preferències de navegació de l’usuari en la primera sessió. Aquestes cookies no són invasives, ni nocives, ni contenen dades de caràcter personal, ja que l’única funció que tenen és personalitzar la seva navegació de la manera que s’ha expressat abans. Si vol, pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies.

Propietat intel·lectual i industrial

El portal de CaixaBank Equipment Finance, les pàgines que comprèn i la informació o els elements que contenen aquestes pàgines inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades i programes informàtics, com també logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals CaixaBank Equipment Finance, és titular o llicenciatària legítima.

CaixaBank Equipment Finance, no atorga cap garantia sobre la licitud i la legalitat de la informació o elements continguts a les pàgines del portal de CaixaBank Equipment Finance, quan la seva titularitat no correspongui a la propia CaixaBank Equipment Finance.

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d’explotació, incloent-hi tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres, les creacions i els signes distintius referits abans sense autorització prèvia i expressa dels titulars respectius. L’incompliment d’aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, pel seu compte i risc, l’usuari podrà descarregar o fer una còpia d’aquests elements exclusivament per a ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de CaixaBank Equipment Finance. En especial, no els podrà alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas no significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de CaixaBank Equipment Finance.

Queda prohibit, tret dels casos en què CaixaBank Equipment Finance, ho autoritzi expressament, establir enllaços, hipervincles o links des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de CaixaBank Equipment Finance, diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible a l’adreça URL http://www.caixabankequipment.com, o la que la substitueixi en el futur, com també presentar les pàgines web de CaixaBank Equipment Finance, o la informació que contenen sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d’una altra persona, empresa o entitat.

Responsabilitats

CaixaBank Equipment Finance, no garanteix l’accés continuat, ni la visualització correcta, descàrrega o utilitat dels elements i la informació continguts a les pàgines del portal de CaixaBank Equipment Finance, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

CaixaBank Equipment Finance no és responsable de la informació ni de la resta de continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal de CaixaBank Equipment Finance, mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s’accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal de CaixaBank Equipment Finance, o a qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i els continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l’aparença o els signes distintius de CaixaBank Equipment Finance, tret que aquesta última ho autoritzi expressament.

CaixaBank Equipment Finance, fa els màxims esforços per evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer a les pàgines del portal de CaixaBank Equipment Finance. Així mateix, CaixaBank Equipment Finance, no garanteix ni es responsabilitza de les conseqüències que es poguessin derivar dels errors en els continguts que poguessin aparèixer a les pàgines del portal de CaixaBank Equipment Finance, i la persona que accedeix a aquestes pàgines accepta expressament l’exempció de responsabilitat anterior.

CaixaBank Equipment Finance no assumeix cap responsabilitat amb relació a la informació, els continguts de tot tipus, productes i serveis ofertats o prestats a través del portal de CaixaBank Equipment Finance, per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al seu mateix grup econòmic, i en especial pels danys i els perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats al que s’ha dit anteriorment, es poguessin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o les relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen els prestadors de serveis de la societat de la informació; (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (v) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (vi) infracció del dret de protecció de dades, del secret professional i dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, i (vii) en general l’incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que resultin d’aplicació.

CaixaBank Equipment Finance tampoc no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïts per: (i) interferències, interrupcions, errades, omissions, avaries telefòniques, endarreriments, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivats per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i les xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de CaixaBank Equipment Finance; (ii) intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus o a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualssevol altres; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de CaixaBank Equipment Finance, i (v) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’aquest.

Política de cookies

Les pàgines web del grup “CaixaBank” disposen de cookies, que són petits fitxers de dades que s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari o client i que poden permetre als nostres sistemes recordar característiques o preferències de la navegació a les nostres pàgines web que puguin servir per personalitzar l’accés en visites successives, fer més segura la navegació, recaptar informació estadística sobre la navegació o conèixer preferències d’usuaris.

La política de cookies del grup “CaixaBank” se subjecta a la normativa comunitària i espanyola en vigor, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques. En virtut d’aquesta, Caixabank, S.A., l’informa de les cookies que fa servir en cadascun dels seus llocs web (“Informació sobre les cookies utilitzades”) i, quan cal, li demana consentiment per poder utilitzar-les.

©CaixaBank Equipment Finance, Barcelona 2018.

Tancar