No mostrar més aquest missatge

POLÍTICA DE PRIVACITAT CAIXABANK CAIXABANK EQUIPMENT FINANCE, S.A.U.

ÍNDEX


1. Com tractem les seves dades personals

2. Qui tracta les seves dades

3. Delegat de protecció de dades

4. Exercici de drets i presentació de reclamacions davant l’Agència Espanyola de  Protecció de Dades (AEPD)

5. Dades tractades

6. Quins tractaments realitzem amb les seves dades

6.1. Tractaments basats en el consentiment
6.2. Tractaments necessaris per a l’execució de les relacions contractuals
6.3. Tractaments necessaris per complir obligacions normatives
6.4. Tractaments basats en l’interès legítim de CaixaBank Equipment Finance

7. Destinataris de les dades

8. Terminis de conservació de les dades

9. Transferències de dades fora de l’Espai Econòmic Europeu

10. Decisions automatitzades

11. Revisió

1. Com tractem les seves dades personals

Per gestionar les seves relacions amb nosaltres, a CaixaBank Equipment Finance tractarem les seves dades personals per complir diverses finalitats, sempre d’acord amb el que estableix la normativa vigent, respectant els seus drets i amb total transparència.

Per fer-ho, en aquesta Política de Privacitat, a la qual pot accedir en qualsevol moment des de
https://www.caixabankequipment.com/general/politicadeprivacidad_es pot consultar el detall complet de com utilitzarem les seves dades en les relacions que establim amb vostè.

Les principals normatives que regulen els tractaments que realitzarem amb les seves dades personals són:

> El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara endavant, el RGPD).

> La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, LOPD).

2. Qui tracta les seves dades

Responsable del tractament: El responsable del tractament de les seves dades personals en les seves relacions contractuals i de negoci amb nosaltres (relacions contractuals) és CaixaBank Equipment Finance, S.A.U. (CaixaBank Equipment Finance o entitat), amb NIF A-58662081 i domicili al Avenida de Manoteras nº 20. Edificio París. 28050 Madrid.

Corresponsables de tractament: A més, per a determinats tractaments dels quals l’informarem en detall en aquesta Política, CaixaBank Equipment Finance tractarà conjuntament les seves dades amb altres empreses, i decidiran de manera conjunta els objectius (“Per a què s’utilitzen les dades”) i els mitjans utilitzats (“Com s’utilitzen les dades”) i seran, per tant, corresponsables d’aquests tractaments.

Els tractaments per als quals CaixaBank Equipment Finance tractarà conjuntament les seves dades amb altres empreses es descriuen detalladament a l’epígraf 6 “Quins tractaments fem amb les seves dades”.

A més, trobarà la llista de les empreses que tracten les seves dades, així com els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a: www.caixabank.es/empresasgrupo.

3. Delegat de protecció de dades

CaixaBank Equipment Finance i les empreses del Grup CaixaBank hem nomenat un delegat de protecció de dades que l’atendrà per respondre a qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals i a l’exercici dels seus drets.

Pot contactar amb el delegat de protecció de dades per fer-li arribar els seus suggeriments, consultes, dubtes o reclamacions a través d’aquesta adreça: www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos.

4. Exercici de drets i presentació de reclamacions davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)

Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació i portabilitat de les seves dades personals, de retirar el seu consentiment i de no ser objecte d’una decisió automatitzada, d’acord amb la llei.

Pot sol·licitar exercir aquests drets a través de qualsevol dels següents canals:

> a l’adreça electrònica: www.caixabankequipment.com  apartat "Exercici de drets"; i
> mitjançant un escrit adreçat a l’apartat de correus núm. 209 de València, amb codi postal 46080.

A més, si té alguna reclamació derivada del tractament de les seves dades, pot adreçar-la a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es).

5. Dades tractades

Per als tractaments que li expliquem en aquesta Política, s’utilitzaran les dades que li detallem a continuació.

No totes les dades que li indiquem s’utilitzen per a tots els tractaments de dades. A l’epígraf 6, on li detallem els tractaments de dades que fem, vostè podrà consultar específicament, per cada tractament, la tipologia de dades que es tracten.

En el cas dels tractaments basats en el seu consentiment, addicionalment l’informarem del detall de les dades concretes que s’utilitzen.

Les tipologies i el detall de les dades que utilitzen els diferents tractaments exposats a l’epígraf 6 són els següents:

> Dades que vostè ens ha facilitat en l’alta dels seus contractes o durant la seva relació amb nosaltres mitjançant entrevistes o formularis.

Aquestes són les tipologies de dades i el detall de les dades:

Dades identificatives i de contacte: nom i cognoms, sexe, informació de contacte postal, telefònica i electrònica, domicili de residència, nacionalitat i data de naixement, idioma de comunicació, document identificatiu.
Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques: activitat professional o laboral, ingressos o retribucions, unitat o cercle familiar, nivell d’estudis, patrimoni, dades fiscals i dades tributàries.

> Dades observades en la contractació i manteniment dels productes i serveis que li siguin 
comercialitzats (propis o de tercers).

Aquestes són les tipologies de dades i el detall de les dades:

Dades de contractació: productes i serveis contractats o sol·licitats, condició de titular, autoritzat o representant del producte i servei contractat.
Dades financeres bàsiques: saldos actuals i històrics de productes i serveis i historial de pagament dels productes i serveis contractats.
Dades de les comunicacions mantingudes amb vostè: dades obtingudes en xats, murs, videoconferències, trucades telefòniques o mitjans equivalents.
Dades de navegació pròpies: les dades obtingudes de la seva navegació per les nostres pàgines web i la navegació que hi faci: historial de navegació (pàgines visitades i clics a continguts), ID del dispositiu, si vostè ha acceptat l’ús de galetes i tecnologies similars en els seus dispositius de navegació.

> Dades inferides o deduïdes de l’anàlisi i tractament de la resta de dades.

Aquestes són les tipologies de dades i el detall de les dades:

▪ Dades obtingudes de l’execució de models estadístics: utilitzem els resultats de l’aplicació de models matemàtics amb les dades dels clients per gestionar les operatives dels seus productes o serveis.
Dades d’avaluació de risc o scoring: en les operacions de finançament o pagament per quotes, deduirem la seva capacitat de pagament o impagament, o els límits de risc, aplicant models matemàtics estadístics que es calculen amb les seves dades.

> Dades obtingudes de fonts d’accés públic, registres públics o fonts externes.

Aquestes són les tipologies de dades i el detall de les dades:

Dades de sistemes d’informació creditícia: resultat de la consulta als fitxers d’informació creditícia Asnef i Badexcug, que faciliten informació sobre deutes, solvència patrimonial i crèdit (deutor, creditor i deute).
Dades RISK SCORE d’Equifax: En les operacions de finançament o pagament per quotes, utilitzarem el resultat que proporciona aquest sistema de deducció de situacions d’impagament a 12 mesos, calculat mitjançant l’aplicació de models estadístics i matemàtics al DNI, codi postal de residència i les seves dades en sistemes d’informació creditícia.
Dades CIRBE: consultarem si té riscos (finançaments) en altres entitats. Aquestes dades les obtindrem de la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya (CIRBE).
Dades relatives a sancions internacionals: dades de persones o entitats que estiguin incloses en lleis, regulacions, directrius, resolucions, programes o mesures restrictives en matèria de sancions economicofinanceres internacionals imposades per les Nacions Unides, la Unió Europea o el Regne d’Espanya, així com l’Office of Financial Sanctions Implementation (OFSI) of Her Majesty’s Treasury (HTM) del 
Regne Unit o l’U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC).
Dades demogràfiques i socioeconòmiques: dades estadístiques no associades a persones determinades, sinó a zones geogràfiques, sectors d’edat o sectors d’activitat professional, que utilitzarem per posar-les en relació amb la informació dels clients.
Dades sobre immobles i vehicles associats a la seva persona: dades obtingudes del cadastre i el Registre de la Propietat i dades bàsiques de vehicles obtinguts de la Direcció General de Trànsit, que utilitzarem per complementar la informació sobre els seus immobles i vehicles.
Informació obtinguda de fonts d’accés públic i registres públics: dades que proporcionen fonts d’accés públic i registres públics per contrastar la informació que vostè ens facilita en l’alta, manteniment i compliment de les relacions contractuals, informació del fitxer Consultes Situacions Concursals d’Equifax i dades addicionals de contacte obtingudes de directoris telefònics (Pàgines Blanques, Pàgines Grogues, Lleida.net) i de la base de dades d’INFORMA, per contactar amb els nostres clients en el supòsit d’incompliment d’obligacions contractuals.

6. Quins tractaments realitzem amb les seves dades

Els tractaments que realitzarem amb les seves dades són diversos, i responen a diferents finalitats i bases jurídiques:

▪ Tractaments necessaris per a l’execució de les relacions contractuals
▪ Tractaments necessaris per complir obligacions normatives
▪ Tractaments basats en l’interès legítim de CaixaBank Equipment Finance

A més dels tractaments generals que li detallem a continuació, podem fer tractaments específics no previstos en aquesta política, derivats de sol·licituds seves de productes o serveis. La informació detallada sobre aquests tractaments, l’hi proporcionarem en el moment de tramitar la sol·licitud concreta.

6.1 TRACTAMENTS NECESSARIS PER A L’EXECUCIÓ DE LES RELACIONS CONTRACTUALS

Aquests tractaments de dades tenen com a base jurídica el fet que són necessaris per gestionar els contractes que vostè sol·liciti o en què vostè sigui part, o per aplicar, si vostè ho sol·licita, mesures precontractuals, segons estableix l’art. 6.1.b) del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

Per tant, són tractaments necessaris perquè vostè pugui establir i mantenir relacions contractuals amb nosaltres. Si s’hi oposa, finalitzaríem aquestes relacions, o no les podríem establir si encara no les haguéssim iniciat.

Els tractaments necessaris per a l’execució de les relacions contractuals s’indiquen a continuació, ordenats de la (A) a la (B). Indiquem per a cadascun: la descripció de la finalitat (Finalitat), la tipologia de les dades tractats (Tipologia de dades tractades), si escau, informació sobre l’ús de perfils (Ús de perfils), altra informació necessària sobre el tractament (Altra informació rellevant) i si són o no tractaments realitzats en règim de corresponsabilitat amb altres empreses del Grup CaixaBank (Corresponsables/Responsable del tractament).

A. Formalització, manteniment i execució de les relacions contractuals

Finalitat: La finalitat d’aquest tractament de dades és formalitzar i mantenir les relacions contractuals que vostè i nosaltres establim, inclòs el tractament de les seves sol·licituds o mandats, les gestions prèvies a una contractació (relacions precontractuals), que es poden tramitar amb nosaltres directament o a través d’un dels nostres intermediaris (com el nostre agent CaixaBank, S.A. o qualsevol dels nostres prescriptors, que compten amb establiments comercials dels quals vostè pot ser client), així com l’establiment de mesures per assegurar el compliment dels contractes que tingui amb nosaltres i, si escau, la gestió de la recuperació de deute.

Aquest tractament de dades implica recollir la informació necessària per establir la relació o gestionar la sol·licitud, avaluar la idoneïtat de la contractació i tractar la informació necessària per al manteniment i l’execució correctes dels contractes.

Les activitats de tractament que es fan en la formalització, manteniment i execució de les relacions contractuals són:

▪ Recollida i registre de les dades, i documents necessaris per a la contractació dels productes sol·licitats
▪ Formalitzar la signatura dels contractes dels productes i serveis.
▪ Gestionar l’operativa dels productes i serveis que vostè hagi contractat amb nosaltres, cosa que inclou l’atenció de les seves consultes operatives, la gestió de les incidències derivades i l’anotació i la verificació dels apunts comptables de cobraments i pagaments dels productes i la remissió de comunicacions operatives
▪ Ajustar mesures per resoldre impagaments que es puguin produir, la qual cosa inclou: la gestió precoç del cobrament del deute, la comunicació, si escau, a agències externes per iniciar accions de recobrament, la comunicació, si escau, de dades a sistemes d’informació creditícia, la interposició, si escau, de demandes judicials i el seu seguiment, la identificació i el seguiment de situacions de concurs de creditors i la revisió i valoració de venda de carteres.

Tipologia de dades tractades: Les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l’epígraf 5, són:

▪ Dades identificatives i de contacte
▪ Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques
▪ Dades sensibles relatives a situacions de vulnerabilitat
▪ Dades de contractació
▪ Dades financeres bàsiques
▪ Dades de tercers observades en els extractes i rebuts de comptes a la vista i comptes de pagament
▪ Dades de les comunicacions mantingudes amb vostè
▪ Dades obtingudes de l’execució de models estadístics
▪ Dades d’avaluació de risc o scoring
▪ Dades de sistemes d’informació creditícia
▪ Informació obtinguda de fonts d’accés públic i registres públics

Altra informació rellevant: A continuació, trobarà altra informació important sobre aquest tractament:

▪ Comunicació a sistemes d’informació creditícia: Aquest tractament pot comportar la comunicació a sistemes d’informació creditícia de les dades del deute o situació d’impagament, que es faria partint del nostre interès legítim d’acord amb el que li detallem a l’apartat 6.3.D.
▪ Obtenció de dades de contacte: Aquest tractament pot comportar l’obtenció de dades addicionals de contacte seves per agències externes de recuperació de deute o d’investigació, que es farà partint del nostre interès legítim, d’acord amb el que li detallem a l’apartat 6.3.C.

Responsable del tractament: El responsable d’aquest tractament és CaixaBank Equipment Finance. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.

B. Anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució dels sol·licitants o titulars d’arrendaments

Finalitat: La finalitat d’aquest tractament de dades és avaluar si els sol·licitants o titulars d’arrendaments de béns amb o sense serveis associats tenen solvència i capacitat de devoluciósuficients per atendre als pagaments previstos en les operacions que s’analitzin o que s’han concedit.

La informació detallada sobre els tractaments d’anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució que es facin quan vostè sol·liciti o ja se li hagin concedit operacions que impliquin l’arrendament de determinats béns amb o sense serveis associats li seran informades de manera detallada a la sol·licitud d’operació que haurà de signar quan sol·liciti aquestes operacions o, per al cas d’operacions ja concedides, al corresponent contracte.

Les activitats de tractament que es fan en l’anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució dels sol·licitants o titulars de productes de CaixaBank Equipment Finance són:

▪ Anàlisi de la capacitat de devolució dels sol·licitants en el moment de la concessió de noves operacions d’arrendament.
▪ Anàlisi de la solvència dels titulars de productes durant tota la vida de les operacions d’arrendament que mantingui amb nosaltres, per a la gestió interna de riscos i per a la prevenció de l’impagament d’aquestes.

Tipologies de dades tractades: Les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de la qual està detallat a l’epígraf 5, són:

▪ Dades identificatives i de contacte
▪ Dades de la seva activitat professional o laboral i socioeconòmiques
▪ Dades de contractació
▪ Dades financeres bàsiques
▪ Dades de tercers observades en els extractes i rebuts de comptes a la vista i comptes de pagament
▪ Dades obtingudes de l’execució de models estadístics
▪ Dades d’avaluació de risc o scoring
▪ Dades de sistemes d’informació creditícia
▪ Dades RISK SCORE d’Equifax
▪ Dades CIRBE
▪ Dades demogràfiques i socioeconòmiques
▪ Dades sobre immobles i vehicles associats a la seva persona
▪ Informació obtinguda de fonts d’accés públic i registres públics

Ús de perfils: Per a aquest tractament, elaborarem un perfil de riscos que utilitzarem exclusivament per a l’anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució dels sol·licitants o titulars de productes que impliquin finançament.

Finalitat: El perfil utilitzat té com a finalitat determinar la probabilitat d’impagament en la concessió d’operacions, avaluar o, si escau, ajustar el risc d’operacions vigents i fer el càlcul de les provisions i les exigències de capital aplicables a CaixaBank Equipment Finance.

Conseqüències: els perfils de risc són eines de suport en les decisions sobre concessió o no d’operacions de risc, o de l’ajust dels límits a les operacions concedides.

En els supòsits d’operacions sol·licitades per canals electrònics poden implicar decisions automatitzades de concessió o no, segons es detalla a l’apartat “Altra informació rellevant” següent.

Lògica: El perfil del sol·licitant utilitzarà la informació indicada a epígraf anterior “Tipologia de dades tractades”.

Amb aquesta informació de base s’atribueix un valor específic a cadascuna d’aquestes dades de l’interessat, la suma de les quals donarà una puntuació relativa a la probabilitat de morositat o incompliment de les obligacions dineràries.

La importància de cada variable i la seva influència en el resultat final es calcula de manera prèvia a través de models matemàtics i s’inclou en les polítiques internes de risc de l’entitat.

Altra informació rellevant: A continuació, trobarà altra informació important sobre aquest tractament:

Decisions automatitzades: Per a l’anàlisi de la solvència i la capacitat de devolució, en sol·licituds fetes a través de canals electrònics, utilitzarem tractaments automatitzats per comprovar que, segons les seves característiques i la informació que ens hagi facilitat, el finançament resulta o no adequat a les seves necessitats.

En cas que el finançament sol·licitat no resulti adequat a la seva capacitat de devolució segons els càlculs dels perfils utilitzats, no serà possible contractar el producte i la seva sol·licitud de contractació es rebutjarà de manera automatitzada en aquest canal.

Vostè pot tornar a sol·licitar l’operació perquè l’anàlisi no incorpori decisions automatitzades, impugnar la decisió automatitzada o exercir el seu dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat contactant directament amb CaixaBank Equipment Finance a través dels canals informats a l’epígraf 4 d’aquesta política.

Obligacions normatives: A banda que aquests tractaments siguin necessaris per executar la relació contractual que mantenim amb vostè, aquest tractament es fa partint del que estableix la Llei 44/2002, de mesures de reforma del sistema Financer, la Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, supervisió i solvència de les entitats de crèdit, i altres obligacions i principis de la normativa sobre concessió de préstec responsable, normativa a la qual les empreses del Grup CaixaBank estan sotmeses.

Consultes a sistemes d’informació creditícia: Les consultes a sistemes d’informació creditícia necessàries per a l’anàlisi de la solvència les farem partint del nostre interès legítim, que li detallem a l’apartat 6.3.B.

Consulta al CIRBE: Les consultes a la CIRBE, necessàries per a l’anàlisi de la solvència, es fan partint del que disposa la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer.

Corresponsables del tractament: La normativa sectorial sobre requisits prudencials i de solvència aplicable al sector financer obliga que la concessió i el seguiment d’operacions de crèdita clients es faci conjuntament entre totes les societats que componen un mateix grup consolidat d’entitats de crèdit. CaixaBank Equipment Finance és considerada una companyia de caràcter financer que forma part del perímetre reservat de consolidació de CaixaBank.

Per això, les següents empreses del Grup CaixaBank tractaran les seves dades en corresponsabilitat per a aquest tractament.

▪ CaixaBank, S.A.
▪ CaixaBank Payments & Consumer, E.F.C., E.P., S.A.U.
▪ Nuevo Micro Bank, S.A.U.
▪ Telefónica Consumer Finance, EFC, S.A.
▪ CaixaBank Equipment Finance, S.A.U.
▪ Unión de Crédito para la Financiación Mobiliaria e Inmobiliaria, CREDIFIMO, E.F.C., S.A.U.
▪ Corporación Hipotecaria Mutual, S.A.U., Establecimiento Financiero de Crédito
▪ Hipotecaixa 2, S.L.U.
▪ Banco BPI, S.A.
▪ Wivai Select Plau, S.A.U.

Trobarà els aspectes essencials dels acords del tractament en corresponsabilitat a: www.caixabank.es/empresasgrupo

C. Tractament per a l’atenció de queixes i reclamacions relacionades amb les relacions contractuals

Finalitat: La finalitat d’aquest tractament és l’atenció de les consultes, queixes i reclamacions que es facin davant de CaixaBank Equipment Finance relacionades amb les relacions contractuals.

Les operacions de tractament que es fan per complir la normativa en matèria de tractament d’atenció de queixes i reclamacions són:

• Recepció de la queixa o reclamació de l’usuari per l’Àrea de Qualitat de CaixaBank Equipment Finance;
• Resposta en el termini establert a la queixa o reclamació presentada; i

Tipologies de dades tractades: Les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l’epígraf 5, són:

• Dades identificatives i de contacte
• Dades de contractació
• Dades financeres bàsiques
• Dades de tercers observades en els extractes
• Dades de les comunicacions mantingudes amb vostè
• Dades de sistemes d’informació creditícia

Responsable del tractament: El responsable d’aquest tractament és CaixaBank Equipment Finance. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.

6.2 TRACTAMENTS NECESSARIS PER COMPLIR OBLIGACIONS NORMATIVES

Aquests tractaments de dades tenen com a base jurídica el fet que són necessaris per complir una obligació legal que ens és exigible, segons estableix l’art. 6.1.c) del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

Per tant, són necessàries perquè vostè pugui establir i mantenir relacions contractuals amb nosaltres. Si s’hi oposa, hauríem de finalitzar aquestes relacions o no les podríem establir si encara no les haguéssim iniciat.

A. Els tractaments necessaris per complir amb obligacions normatives s’indiquen a continuació, ordenats de la (A) a la (B). Indiquem per a cadascun: la descripció de la finalitat (Finalitat), la tipologia de les dades tractades (Tipologia de dades tractades) i si són o no tractaments efectuats en règim de corresponsabilitat amb altres empreses del Grup CaixaBank (Corresponsables/Responsable del tractament). Tractament per al compliment de les obligacions derivades de les polítiques de sancions i contramesures financeres internacionals

Finalitat: La finalitat d’aquest tractament és l’adopció de les mesures imposades a la nostra activitat en 
els programes de sancions i contramesures financeres internacionals adoptats per la Unió Europea i el Regne d’Espanya.

Per complir els programes de sancions i contramesures financeres internacionals, nosaltres contrastarem si vostè consta a llistes de persones o entitats que estiguin incloses en lleis, regulacions, directrius, resolucions, programes o mesures restrictives en matèria de sancions economicofinanceres internacionals imposades per les Nacions Unides, la Unió Europea, el Regned’Espanya, així com l’Office of Financial Sanction Implementation (OFSI) of Her Majesty´s Treasury (HTM) del Regne Unit o el U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC).

Tipologies de dades tractades: Les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de les quals es detalla a l’epígraf 5, són:

▪ Dades identificatives i de contacte
▪ Dades relatives a sancions internacionals

Responsable del tractament: El responsable d’aquest tractament és CaixaBank Equipment Finance. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.

B. Tractament per a l’atenció de reclamacions relacionades amb el tractament de les seves 
dades.

Finalitat: La Llei 3/2018 de 5 de desembre de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, obliga al responsable del tractament, en aquest cas, CaixaBank Equipment Finance, a atendre les reclamacions que es presentin davant del seu delegat de protecció de dades, així com a atendre els drets en matèria de protecció de dades que puguin exercir els interessats.

Les operacions de tractament que es fan per complir la normativa en matèria de tractament d’atenció de queixes i reclamacions són:

▪ Recepció de la queixa o reclamació de l’usuari per l’Àrea de Qualitat de CaixaBank Equipment Finance;
▪ Resposta en el termini establert a la queixa o reclamació presentada; i
▪ Atenció dels drets en matèria de protecció de dades i consultes al delegat de protecció de dades de CaixaBank Equipment Finance, així com, les activitats necessàries per col·laborar amb l’Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades)

Tipologies de dades tractades: Les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el 
contingut de les quals es detalla a l’epígraf 5, són:

▪ Dades identificatives i de contacte
▪ Dades de contractació
▪ Dades financeres bàsiques
▪ Dades de tercers observades en els extractes
▪ Dades de les comunicacions mantingudes amb vostè
▪ Dades de sistemes d’informació creditícia

Responsable del tractament: El responsable d’aquest tractament és CaixaBank Equipment Finance. Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.

6.3 TRACTAMENTS BASATS EN L’INTERÈS LEGÍTIM DE CAIXABANK EQUIPMENT 
FINANCE

Aquests tractaments tenen com a base jurídica la satisfacció d’interessos legítims perseguits per CaixaBank Equipment Finance o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos de vostè, o els seus drets i llibertats fonamentals, segons estableix l’art. 6.1.f) del Reglament general de protecció de dades (RGPD).

La realització d’aquests tractaments implicarà que haurem fet una ponderació entre els seus drets i el nostre interès legítim en la qual haurem conclòs que l’últim preval. En cas contrari, no faríem el tractament. Vostè pot consultar en qualsevol moment l’anàlisi de ponderació de l’interès legítim d’un tractament enviant la seva consulta a l’adreça electrònica delegado.proteccion.datos@caixabank.com

Així mateix, li recordem que té dret a oposar-se als tractaments basats en l’interès legítim. Pot fer-ho de manera senzilla i gratuïta a través dels canals que li indiquem a l’epígraf 4.

Detallem aquests tractaments a continuació, ordenats de la (A) a la (D). Indiquem per a cadascun: l’interès legítim de CaixaBank Equipment Finance (interès legítim de CaixaBank Equipment Finance) la descripció de la finalitat (Finalitat), la tipologia de les dades tractades (Tipologia de dades tractades), si escau, informació sobre l’ús de perfils (Ús de perfils), una altra informació necessària sobre el tractament (Altra informació rellevant) i si són o no tractaments efectuats en règim de corresponsabilitat amb altres empreses del Grup CaixaBank (Corresponsables/Responsable del tractament).

A. Gestió de l’acompliment d’empleats, agents, proveïdors i prescriptors

Interès legítim de CaixaBank Equipment Finance: L’interès legítim de CaixaBank Equipment Finance per fer aquest tractament és gestionar les relacions amb els empleats, agents, proveïdors i prescriptors partint del seu acompliment professional.

Finalitat: La finalitat d’aquest tractament és fer un seguiment de l’acompliment, els objectius i els reptes professionals d’empleats, agents, proveïdors i prescriptors, mitjançant l’anàlisi de les operacions icontractacions que aquests mantenen amb els clients.

Tipologies de dades tractades: Les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat, el contingut de la qual està detallat a l’epígraf 5, són:

▪ Dades de contractació
▪ Dades financeres bàsiques

Altra informació rellevant: A continuació, trobarà altra informació important sobre aquest tractament:

Dret d’oposició al tractament: Vostè té dret a oposar-se als tractaments basats en l’interès legítim. Pot fer-ho de manera senzilla i gratuïta a través dels canals que li indiquem a l’epígraf 4.
Ús accessori de la seva informació: En aquests tractaments de dades, es tracta la informació dels clients, però la seva informació és accessòria a la finalitat perseguida.

Aquests tractaments no tenen cap efecte ni conseqüència per al titular de les dades.

Responsable del tractament: El responsable d’aquest tractament és CaixaBank Equipment Finance. 
Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.

B. Consulta i comunicació a sistemes d’informació creditícia en el marc de la sol·licitud i 
posterior gestió d’arrendament de béns amb serveis associats o sense

Interès legítim de CaixaBank Equipment Finance: L’interès legítim de CaixaBank Equipment Finance per fer aquest tractament és evitar impagaments i mores dels sol·licitants o titulars de productes que impliquin finançament.

Finalitat: La finalitat d’aquest tractament és avaluar la solvència i la capacitat de devolució per (i) garantir un compliment adequat per part dels interessats de les obligacions de pagament derivades de les operacions concedides, (ii) fer el seguiment i la gestió de les operacions concedides, i (iii) prevenir i gestionar l’impagament i les situacions de morositat.

Les operacions de tractament que es fan en la consulta i comunicació a fitxers de solvència són:

▪ Consultar la seva informació: Amb caràcter previ a la concessió de les operacions que impliquin finançament, o bé per tal de dur a terme el seguiment i la gestió del risc del crèdit concedit, es consultaran les bases de dades dels següents fitxers de solvència patrimonial i de crèdit: (i) Fitxer Asnef i (ii) Fitxer Badexcug, i;
▪ Comunicar les seves dades personals: Si vostè deixa de pagar qualsevol de les obligacions dineràries que ha contret amb nosaltres amb motiu de les nostres relacions contractuals, podrem comunicar les dades de l’impagament als mateixos fitxers de solvència patrimonial i de crèdit, en les condicions i amb els requisits que preveu la normativa.

Tipologies de dades tractades: Les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat són les següents:

▪ Dades identificatives i de contacte
▪ Dades de contractació
▪ Dades financeres bàsiques
▪ Dades de sistemes d’informació creditícia

Altra informació rellevant: A continuació, trobarà altra informació important sobre aquest tractament:

Dret d’oposició al tractament: Vostè té dret a oposar-se als tractaments basats en l’interès legítim. Pot fer-ho de manera senzilla i gratuïta a través dels canals que li indiquem a l’epígraf 4.

Corresponsables del tractament: CaixaBank Equipment Finance i els fitxers de solvència Asnef i Badexcug fan aquest tractament en règim de corresponsabilitat. A continuació, li indiquem les dadesde contacte dels fitxers de solvència:

▪ Fitxer Asnef: Asnef Equifax Serveis d’Informació sobre Solvència i Crèdit. Apartat de correus 10546, 28080 Madrid (sac@equifax.es)
▪ Fitxer Badexcug: Apartat de correus 1188, 28108 Alcobendas (badexcug@experian.com)

C. Obtenció de dades de contacte addicionals per a la gestió de situacions d’impagament

Interès legítim de CaixaBank Equipment Finance: L’interès legítim de CaixaBank Equipment Finance és recuperar deute en situacions d’impagament, per a la qual cosa cal tenir dades de contacte actualitzades dels clients.

Finalitat: La finalitat d’aquest tractament és recollir informació de contacte addicional dels clients per contactar amb ells en cas d’incompliment de les seves obligacions contractuals.

Les dades de contacte addicionals s’obtenen de fonts d’accés públic a través d’agències de recuperació de deute i d’investigació, garantint sempre que les dades recollides compleixin el principi de qualitat i que s’obtinguin de manera lícita.

Tipologies de dades tractades: Les tipologies de dades que tractarem per a aquesta finalitat són les següents:

▪ Dades identificatives i de contacte
▪ Informació obtinguda de fonts d’accés públic i registres públics

Altra informació rellevant: A continuació, trobarà altra informació important sobre aquest tractament:

Dret d’oposició al tractament: Vostè té dret a oposar-se als tractaments basats en l’interès legítim. Pot fer-ho de manera senzilla i gratuïta a través dels canals que li indiquem a l’epígraf 4.

Responsable del tractament: El responsable d’aquest tractament és CaixaBank Equipment Finance.

Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.

D. Elaboració d’informes de gestió

Interès legítim de CaixaBank Equipment Finance: L’interès legítim de CaixaBank Equipment Finance per fer aquest tractament és dissenyar, organitzar i optimitzar la seva activitat empresarial de la manera més eficient possible, per a la qual cosa cal disposar d’informes sobre la gestió i activitat de la companyia i del mercat.

Finalitat: La finalitat d’aquest tractament és elaborar informes sobre l’activitat de la companyia i la seva relació amb el mercat, sobre la composició i evolució de la seva base de clients i sobre la conveniència i eficàcia dels seus productes i serveis, que permetin la seva eficient direcció i gestiói crear i mantenir models estadístics.

Tipologies de dades tractades: Les dades que tractarem per a aquesta finalitat són els que s’han identificat prèviament en cadascun dels tractaments, aplicant, quan sigui possible, tècniques d’anonimització o pseudonimització per garantir que aquests tractaments no tenen impacte en els drets dels seus titulars, i que el resultat dels tractaments siguin informes amb informació estadística o agregada, o fórmules matemàtiques o algorítmiques.

Altra informació rellevant: A continuació, trobarà altra informació important sobre aquest tractament:

Dret d’oposició al tractament: Vostè té dret a oposar-se als tractaments basats en l’interès legítim. Pot fer-ho de manera senzilla i gratuïta a través dels canals que li indiquem a l’epígraf 4.
Tractament de dades accessori: Els tractaments de dades per a la creació d’informes estadístics no tenen com a finalitat el tractament de les dades en relació amb els clients de manera individual.

Aquest tractament de dades és necessari, però accessori a la finalitat principal, que és elaborar informes de gestió, i per això es fan utilitzant sempre que és possibletècniques d’anonimització o, si no, pseudonimització i minimització de la informació tractada.

Aquests tractaments no tenen cap afectació individual ni conseqüència sobre els titulars de les dades.

Responsable del tractament: El responsable d’aquest tractament és CaixaBank Equipment Finance.

Aquest tractament no es fa en corresponsabilitat.

7. Destinataris de les dades

Responsable i corresponsables del tractament de les dades

Les dades que tractem en la seva condició de client de CaixaBank Equipment Finance les tractem des de CaixaBank Equipment Finance. Si els tractaments són en corresponsabilitat, els fan les empreses del Grup CaixaBank, d’acord amb el que hem exposat per a cadascun dels tractaments.

Fitxers de compliment o incompliment d’obligacions dineràries

Si vostè deixa de pagar qualsevol de les obligacions dineràries que ha contret amb nosaltres pel que fa a les nostres relacions contractuals, podrem comunicar, en les condicions i amb els requisits previstos en la normativa, les dades de l’impagament als sistemes d’informació creditícia següents:

> Fitxer Asnef: Asnef Equifax Serveis d’Informació sobre Solvència i Crèdit. Apartat de correus 10546, 28080 Madrid (sac@equifax.es)
> Fitxer Badexcug: Apartat de correus 1188, 28108 Alcobendas (badexcug@experian.com)

Així mateix, l’informem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, portabilitat de les seves dades personals i a no ser objecte d’una decisió automatitzada, d’acord amb la llei, davant aquests fitxers de compliment o incompliment a les adreces que li hem indicat.

Comunicació de dades en l’externalització de serveis

A vegades, recorrem a prestadors de serveis amb accés potencial a dades de caràcter personal.

Aquests prestadors aporten garanties adequades i suficients en relació amb el tractament de dades, ja que duem a terme una selecció responsable de prestadors de servei que incorpora requeriments específics en cas que els serveis impliquin el tractament de dades de caràcter personal.

La tipologia de serveis que podem encarregar a prestadors de serveis és:

> Serveis de backoffice
> Serveis de suport administratiu
> Serveis d’auditoria i consultoria
> Serveis jurídics i de recuperació d’impagats
> Serveis de màrqueting i publicitat
> Serveis d’enquestes
> Serveis de centre d’atenció telefònica
> Serveis logístics
> Serveis de seguretat física
> Serveis informàtics (seguretat dels sistemes i de la informació, ciberseguretat, sistemes d’informació, arquitectura, allotjament, processament de dades)
> Serveis de telecomunicacions (veu i dades)
> Serveis d’impressió, d’ensobrar, enviaments postals i missatgeria
> Serveis de custòdia i destrucció de la informació (digital i física)
> Serveis de manteniment d’edificis, instal·lacions i equips

8. Terminis de conservació de les dades

Conservació per al manteniment de les relacions contractuals

Tractarem les seves dades mentre continuïn vigents les relacions contractuals que hàgim establert.

Conservació per al compliment d’obligacions legals i formulació, exercici i defensa de reclamacions

Una vegada finalitzades les relacions contractuals o de negoci que hagis establert amb nosaltres, conservarem les seves dades únicament per complir amb les obligacions legals i per permetre la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions durant el termini de prescripció de les accions derivades de les relacions contractuals.

Tractarem aquestes dades aplicant-hi les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir que només són utilitzades per a aquestes finalitats.

Destrucció de les dades

Destruirem les seves dades quan hagin transcorregut els terminis de conservació que imposen les normes que regulen l’activitat de CaixaBank Equipment Finance i els terminis de prescripció de les accions administratives o judicials derivades de les relacions establertes entre vostè i nosaltres.

9. Transferències de dades fora de l’Espai Econòmic Europeu

A CaixaBank Equipment Finance tractem les seves dades dins l’Espai Econòmic Europeu i, amb caràcter general, contractem prestadors de serveis ubicats també dins l’Espai Econòmic Europeu o en països que han estat declarats amb un nivell adequat de protecció.

Si recorrem a prescriptors o hem d’utilitzar proveïdors de serveis que facin tractaments fora de l’Espai Econòmic Europeu o en països que no hagin estat declarats amb un grau de protecció adequat, ens assegurarem de garantir la seguretat i la legitimitat del tractament les seves dades.

Per fer-ho, exigim les garanties adequades als prescriptors i als proveïdors de serveis d’acord amb el que estableix el RGPD, de manera que disposin, per exemple, de normes corporatives vinculants que garanteixin la protecció de la informació de manera similar a la que estableixen les normes europees, o bé que subscriguin les clàusules tipus de la Unió Europea.

10. Decisions automatitzades

A l’epígraf 6 d’aquesta Política l’informem sobre els tractaments que incorporen decisions automatitzades.

Addicionalment, si durant les relacions contractuals que manté amb nosaltres utilitzem mecanismes que puguin adoptar decisions basades únicament i exclusivament en el tractament automatitzat (és a dir, sense la participació d’una persona) que puguin tenir efectes jurídics sobre vostè o que el puguin afectar significativament (per exemple, denegar-li la contractació d’un determinat producte), li n’informarem en la mateixa documentació contractual del producte o servei que ens hagi sol·licitat, i també l’informarem de la lògica en virtut de la qual s’adopta la decisió.

Així mateix, en aquest moment, adoptarem mesures per salvaguardar els seus drets i interessos facilitant-li el dret a obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar la decisió.

11. Revisió

Farem una revisió d’aquesta Política de Privacitat cada vegada que resulti necessari per mantenir-lo degudament informat, per exemple, amb motiu de la publicació de noves normes o criteris, o la realització de nous tractaments.

L’avisarem pels canals de comunicació habituals sempre que es produeixin canvis substancials o importants en aquesta Política de Privacitat.

20 d’abril de 2022