No mostrar més aquest missatge

Guia del rènting

Guia del rènting

El rènting és un lloguer a llarg termini d’un bé triat pel client (la propietat del qual l’ostenta l’empresa de rènting) en el qual s’inclouen les despeses habituals derivades de l’ús i gaudi d’aquest bé (gestió, manteniment, reparacions, assistència, assegurances i impostos).

Amb l’objectiu de facilitar la utilització del bé, el rènting està especialment indicat per obtenir el màxim rendiment i qualitat en béns subjectes a una ràpida obsolescència (tenen una vida limitada) o a un desgast constant (requereixen manteniment).

Empreses, professionals liberals, institucions (públiques o privades) i particulars poden contractar un rènting amb el qual obtindran, còmodament, la tranquil·litat necessària per dedicar-se de ple a la seva activitat.

Com som una companyia independent del fabricant del bé, és possible negociar amb qualsevol marca i obtenir les millors condicions per al client.

Què inclou el rènting?

LLOGUER
 

 • Comprem el bé triat pel client (model, versió i adaptacions possibles).
 • Es pacta un termini de contractació i d’ús (en vehicles, són els quilòmetres).
 • A la finalització del contracte, ens fem càrrec de la recollida del bé.
 • El rènting de tecnologies de CaixaBank Equipment Finance permet substituir els equips per uns altres en qualsevol moment.


MANTENIMENT
 

 • El manteniment i les revisions es poder fer en qualsevol concessionari de la nostra Xarxa de Tallers Preferents.
 • Els costos de la ITV dels vehicles s’inclouen en la quota.
 • El canvi de pneumàtics es fa en centres homologats.
 • En el cas de béns d’equipament o de tecnologies, el proveïdor del bé és qui sol oferir el manteniment necessari.


REPARACIONS

Les averies eventuals o incidències se solucionaran en qualsevol concessionari de la nostra Xarxa de Tallers Preferents. Si es tracta de béns d’equipament o de tecnologies, es resoldran en les instal·lacions del proveïdor del bé o en el lloc d’ús de l’equip.


ASSISTÈNCIA

Per als vehicles, es presta assistència en carretera les 24 h des del km 0, en cas d’averia o d’accident.


ASSEGURANÇA

 • Per al rènting de vehicles, es contracta una assegurança de responsabilitat civil i servei de reparació de danys propis amb quota
  tancada durant tota la vigència del contracte de rènting.
 • Per al conductor dels vehicles s’inclou, en cas d’accident, assistència sanitària i indemnitzacions per invalidesa i defunció.

IMPOSTOS

En la quota del rènting es repercuteixen els impostos que graven el bé (en els vehicles, l’impost de matriculació i de circulació).